എഴുത്തിനിരുത്തൽ---വേലൂർ, അർണോസ് വസതിയിൽ 2022 മെയ് 28, ശനി രാവിലെ 8 ന് Contact: 9447739169, 9400446878, 9744776655,

Thursday 20 March 2014

അര്‍ണോസ് പാതിരിയുടെ 282- മത് അനുസ്മരണ യോഗം മാര്‍ച്ച്‌ 23 നു സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളില്‍ വെച്ച്നടത്തപ്പെടുന്നുന്നു
No comments:

Post a Comment