എഴുത്തിനിരുത്തൽ---വേലൂർ, അർണോസ് വസതിയിൽ 2022 മെയ് 28, ശനി രാവിലെ 8 ന് Contact: 9447739169, 9400446878, 9744776655,

Saturday 25 January 2014

അര്‍ണോസ് സ്മാരക സംരക്ഷണത്തിനു ബജറ്റില്‍ തുക


അര്‍ണോസ് സ്മാരക സംരക്ഷണത്തിനു ബജറ്റില്‍ തുക

വേലുരിലെ അര്‍ണോസ് സ്മാരകങ്ങള്‍  സംരക്ഷിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന  ബജറ്റില്‍ 15 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി.

No comments:

Post a Comment