എഴുത്തിനിരുത്തൽ---വേലൂർ, അർണോസ് വസതിയിൽ 2022 മെയ് 28, ശനി രാവിലെ 8 ന് Contact: 9447739169, 9400446878, 9744776655,

Friday 28 February 2014

“ Grammatica Grandonica “ Sanskrit Grammar Book by Arnos Pathiri

                             അടുത്ത കാലത്ത് ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ
അര്‍ണോസ് പാതിരിയുടെ “ Grammatica Grandonica “
എന്ന  സംസ്കൃതം  വ്യാകരണ  ഗ്രന്ഥത്തെ
പരിചയപെടാനും, മനസ്സിലാക്കാനും , PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യാനും

 താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക്  ഉപയോഗിക്കുക


No comments:

Post a Comment